.

Organizers of the conference:

  • Danylo Halytskyi Lviv State Medical University
  • Taras Shevchenko Kyiv National University

 

Organizing committee:

Sklyarov A . ( Lviv ), Beregova T . ( Kyiv ), Ostapchenko L . ( Kyiv ), Grzegotskyi M . ( Lviv ), Lutsyk A . ( Lviv ), Makarchuk M . ( Kyiv ), Rybalchenko V . ( Kyiv ), Kimakovich V . ( Lviv ), Sklyarov E . ( Lviv ), Lesyk R . ( Lviv ).